Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Postępowanie cywilne

 

I. Prawo postępowania cywilnego - definicja

 

Prawo postępowania cywilnego obejmuje ogół norm prawnych regulujących postępowanie sądowe w sprawach cywilnych, tj. w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

 

Zagadnienia związane z polskim postępowaniem cywilnym zostały uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w takich aktach prawnych jak:

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 • ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 • ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych.
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie postępowania cywilnego

 

1. Do kogo kierujemy usługi?

 

Nasz zespół adwokatów oferuje pomoc prawną we wszelkich kwestiach procesowych objętych wymienionymi wyżej aktami prawnymi, na rzecz wszystkich podmiotów występujących w postępowaniu cywilnym, w tym zwłaszcza jako:

 • strona procesu (powód, pozwany, współuczestnik formalny lub materialny, następca procesowy, dopozwany lub zapozwany, powód wzajemny i pozwany wzajemny, reprezentant oraz członek grupy w postępowaniu grupowym),
 • uczestnik postępowania nieprocesowego (wnioskodawca lub inna osoba zainteresowana w sprawie),
 • uczestnik postępowania pojednawczego (wzywający, przeciwnik),
 • interwenient uboczny czy podmiot, w stosunku do którego skorzystano z przypozwania,
 • przedstawiciel ustawowy,
 • pełnomocnik nieprofesjonalny,
 • świadek
 • biegły,

jak również kontrahentów oraz innych podmiotów zaangażowanych w spory lub inne sprawy cywilne na etapie przesądowym, w szczególności w ramach wymiany pism przedprocesowych (wezwań do zapłaty, wezwań do zaprzestania naruszeń, innych listów adwokackich i radcowskich), negocjacji pozasądowych czy mediacji.

 

2. Co oferujemy?

 

Świadczymy usługi prawne wymagające pomocy adwokata, radcy prawnego lub innego profesjonalnego prawnika, polegające na udzielaniu opinii i porad prawnych z zakresu prawa procesowego, a także zastępstwie procesowym. W szczególności występowujemy w sprawach cywilnych w charakterze pełnomocników procesowych dokonujących:

 • wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, jak też postępowania zainicjowanego wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy,
 • wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji.

 

Kancelarie Adwokackie JJK zapewniają doradztwo oraz zastępstwo Klientów w każdym postępowaniu cywilnym, bez względu na:

 • miejsce prowadzenia postępowania (w Krakowie, Radomiu, Oświęcimiu lub innym miejscu w Polsce),
 • rodzaj organu procesowego, przed którym prowadzone jest postępowanie: przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, sądami okręgowymi oraz sądami apelacyjnymi; sądami rodzinnymi i opiekuńczymi, sądami gospodarczymi, sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, sądami ochrony konkurencji i konsumentów, sądami KRS, sądami i organami postępowania upadłościowego), Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi (polubownymi), komornikami sądowymi;
 • rodzaj postępowania, w tym w:
  • postępowaniu procesowym (procesie cywilnym) i nieprocesowym,
  • postępowaniu grupowym,
  • postępowaniu arbitrażowym (przed sądem polubownym);
  • postępowaniu zabezpieczającym,
  • postępowaniu egzekucyjnym,
  • postępowaniu o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych,
  • postępowaniu upadłościowym,
 • rodzaj postępowania procesowego i nieprocesowego, w tym w:
  • postępowaniu zwykłym,
  • postępowaniach odrębnych,
  • postępowaniu pojednawczym,
  • postępowaniu mediacyjnym;
 • rodzaj odrębnego postępowania procesowego, w tym w:
  • postępowaniu w sprawach małżeńskich (sprawy o rozwód i separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami i inne),
  • postępowaniu w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi,
  • postępowaniu w sprawach gospodarczych,
  • postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • postępowaniu z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów,
  • postępowaniu nakazowym,
  • europejskim postępowaniu nakazowym,
  • postępowaniu upominawczym,
  • elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  • postępowaniu uproszczonym;
 • rodzaj odrębnego postępowania nieprocesowego, w tym w:
  • postępowaniu w sprawach z zakresu prawa osobowego (sprawy o stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie i inne),
  • postępowaniu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (sprawy małżeńskie, sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, sprawy z zakresu opieki, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz wykonywania kontaktów z dzieckiem i inne),
  • postępowaniu w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (stwierdzenie zasiedzenia, przepadek rzeczy, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe i inne),
  • postępowaniu w sprawach z zakresu prawa spadkowego (zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza, przyjęcie lub odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu, wyjawienie przedmiotów spadkowych, sprawy dotyczące wykonawcy testamentu oraz zarządu sukcesyjnego, stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, dział spadku i inne),
  • postępowaniu w sprawach depozytowych (złożenie, zwrot oraz wydanie depozytu sądowego itp.),
  • postępowaniu rejestrowym (sprawy rejestrowe dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego);
 • etap postępowania: w postępowaniu rozpoznawczym, zabezpieczającym i wykonawczym; w postępowaniu głównym i ubocznym (wypadkowym czy incydentalnym: o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, o zabezpieczenie dowodu itp.); w pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniach po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie: w postępowaniach zainicjowanych wniesieniem zażalenia, apelacji, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, skargi na referendarza sądowego, skargi na czynności komornika, zarzutów do planu podziału, zażalenia do Sądu Najwyższego na wyrok sądu drugiej instancji uchylający wyrok sądu pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania itp.);
 • etap postępowania egzekucyjnego, w tym w:
  • postępowaniu klauzulowym (o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności), włączając postępowanie o nadanie zagranicznemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności,
  • właściwym postępowaniu egzekucyjnym,
  • postępowaniu podziałowym.

 

3. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie postępowania cywilnego skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem