Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Prawo budowlane

 

I. Prawo budowlane - definicja

 

Prawo budowlane normuje działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Regulacje z zakresu prawa budowlanego obejmują takie kwestie jak: sposób uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, kategorie inwestycji niewymagające pozwolenia, proces budowlany oraz prawa i obowiązki jego uczestników, ochrona środowiska w związku z procesem budowlanym, oddanie obiektu budowlanego do użytkowania, legalizacja samowoli budowlanej, postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej, uprawnienia budowlane, odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego i inne.

 

Szeroko pojęty proces inwestycyjno-budowlany pozostaje nie tylko zagadnieniem czysto technicznym, ale również prawnym, podlegającym przede wszystkim prawu administracyjnemu. Normy z zakresu prawa budowlanego zawarto w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; poszczególne kwestie dotyczące bezpośrednio lub pośrednio procesu budowlanego zamieszczono również w innych ustawach i aktach wykonawczych, w tym:

 • ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,
 • ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 • rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. poz. 133),
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
 • rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych,

oraz w wielu innych aktach prawnych.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie prawa budowlanego

 

1. Co oferujemy?

 

Nasi prawnicy, w tym adwokaci i doradca podatkowy, oferują szeroki zakres usług prawnych i podatkowych na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego, dotyczącego wszelkich rodzajów obiektów budowlanych, w tym:

 • obiektów komercyjnych (przemysłowych, handlowych i usługowych),
 • obiektów mieszkaniowych (lokali, domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych itp.),
 • obiektów użyteczności publicznej,

i innych, realizowanych w Krakowie, Radomiu, Oświęcimiu oraz każdym innym miejscu w Polsce.

 

Zapewniamy obsługę uczestnikom procesu budowlanego, w tym inwestorom (prywatnym i profesjonalnym, nie wyłączając deweloperów), generalnym wykonawcom, wykonawcom i podwykonawcom, dostawcom, geodetom, projektantom, podmiotom nadzoru inwestorskiego, inżynierom kontraktu, a także innym podmiotom występującym w procesie inwestycyjnym lub działającym w branży budowlanej.

 

Kancelaria Adwokacka i Podatkowa JJK świadczy kompleksową pomoc prawną i podatkową w sprawach budowlanych w szczególności w następujących kwestiach:

 • Finansowanie projektów budowlanych.
 • Metody realizacji zamówienia oraz strukturyzacja procesu inwestycyjnego.
 • Zagospodarowanie przestrzenne.
 • Zamówienia publiczne i postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Negocjacje warunków, analiza, sporządzanie i opiniowanie projektów umów związanych z procesem budowlany (umów o roboty budowlane, w tym kontraktów FIDIC, umów deweloperskich, umów o świadczenie usług inżyniera kontraktu, umów o nadzór inwestorski, umów o wykonanie remontu i sprzedaży z montażem, umów o prace projektowe, inżynieryjne oraz obsługę geodezyjną, wykończeniowe i innych umów o dzieło lub świadczenie usług, umów o generalne wykonawstwo, umów wykonawczych i podwykonawczych, umów ramowych i jednostkowych, umów konsorcjum oraz innych umów o realizację wspólnego przedsięwzięcia, umów o zastępstwo inwestycyjne itp.).
 • Zgody, pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje administracyjne (np. decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, decyzję w przedmiocie wycinki drzew, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego).
 • Projektowanie i dokumentacja budowlana.
 • Compliance w zakresie działalności przedsiębiorców sektora budowlanego.
 • Zarządzanie kontraktami budowlanymi.
 • System oceny zgodności oraz bezpieczeństwo wyrobów budowlanych.
 • Ochrona własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich do dokumentacji budowlanej.
 • Uczciwa konkurencja.
 • Oddanie obiektu budowlanego do użytku.
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 • Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna uczestników procesu inwestycyjnego.
 • Spory podmiotów z sektora budowlanego oraz uczestników procesu inwestycyjnego.
 • Postępowania administracyjne, sądowe i arbitrażowe dotyczące budownictwa, w tym spory o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane czy zastrzeżonych kar umownych.
 • Legalizacja samowoli budowlanej.
 • Rozbiórka obiektów budowlanych.
 • Katastrofy budowlane.
 • Postępowania przed inspektoratami nadzoru budowlanego.

 

2. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa budowlanego skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem