Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Prawo karne skarbowe

 

I. Prawo karne skarbowe - definicja

 

Prawo karne skarbowe jest częścią systemu prawa karnego. Przedmiotem ochrony prawa karnego skarbowego jest interes i porządek finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej. Podstawowym aktem normatywnym regulującym problematykę odpowiedzialności karnej skarbowej jest ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Statuuje ona odpowiedzialność karną skarbową za przestępstwa skarbowe oraz odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe.

 

Poszczególne zagadnienia związane z odpowiedzialnością za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe zostały unormowane w Kodeksie karnym skarbowym oraz w takich aktach normatywnych jak:

 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe,
 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
 • ustawa z dni 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
 • ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie prawa karnego skarbowego

 

1. Co oferujemy?

 

Kancelarie Adwokackie JJK oferują pomoc prawną w zakresie prawa karnego skarbowego, polegającą w szczególności na sporządzaniu opinii prawnych, bieżącym doradztwie prawnym, a nadto zastępstwie procesowym w postępowaniach karnych skarbowych. Świadczymy usługi prawne we wszelkich sprawach karno-skarbowych, bez względu na:

 • rodzaj zarzuconego czynu zabronionego, tj. w sprawach o:
  • przestępstwo skarbowe,
  • wykroczenie skarbowe,
 • rodzaj zarzuconego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, w tym w sprawach o:
  • przestępstwa i wykroczenia przeciwko obowiązkom podatkowym oraz rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji,
  • przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami,
  • przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu,
  • przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych,
 • charakter zarzuconego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, w tym w sprawach:
  • niezgłaszania przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub deklaracji,
  • firmanctwa,
  • oszustw podatkowych,
  • nieskładania deklaracji podatkowej lub oświadczenia,
  • nieskładania informacji VAT,
  • uporczywego niewpłacenie podatku w terminie,
  • nieprowadzenia ksiąg,
  • nieprzechowywania ksiąg,
  • niezawiadomienia o prowadzeniu ksiąg przez uprawniony podmiot,
  • nierzetelnego prowadzenia ksiąg,
  • wadliwego prowadzenia ksiąg,
  • naruszenia obowiązków związanych z wystawianiem faktur lub rachunków,
  • obrotu wyrobami akcyzowymi bez ich oznaczenia znakami akcyzy lub wyrobami oznaczonymi nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy,
  • paserstwa akcyzowego,
  • wadliwego oznaczania wyrobów akcyzowych,
  • fałszowania znaków akcyzy,
  • produkcji, magazynowania lub przeładowywania wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
  • niedopuszczalnej dostawy albo nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • zbycia znaku akcyzy osobie nieuprawnionej,
  • nabycia znaku akcyzy od osoby nieuprawnionej,
  • posiadania znaku akcyzy przez osobę nieuprawnioną,
  • narażenia znaków akcyzy na niebezpieczeństwo utraty,
  • nierozliczania stanu zużycia znaków akcyzy,
  • naruszania warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczenia znakami akcyzy,
  • naruszania warunków przeznaczenia wyrobu akcyzowego,
  • niedopełniania obowiązku rozliczenia się z przekazanych znaków akcyzy,
  • wyłudzania zwrotu podatkowej należności publicznoprawnej,
  • niewpłacania podatku pobranego przez płatnika,
  • niepobierania podatku przez płatnika,
  • niewyznaczania osoby odpowiedzialnej za pobranie podatku,
  • nieskładania w terminie deklaracji,
  • nieskładania informacji podatkowej organowi podatkowemu,
  • nieskładania informacji podatkowej płatnikowi,
  • przemytu celnego,
  • oszustw celnych,
  • paserstwa celnego,
  • wyłudzania zwrotu należności celnej,
  • wyłudzania zezwolenia dewizowego i posługiwania się wyłudzeniem dewizowym,
  • prowadzenia działalności kantorowej z naruszeniem przepisów ustawy,
  • nielegalnego urządzania lub prowadzenia gier hazardowych,
  • nielegalnego urządzania lub prowadzenia gier fantowych i loterii,
  • niszczenia losów bez zezwolenia,
  • nielegalnej sprzedaży losów,
 • charakter strony postępowania karnego skarbowego, w tym na rzecz:
  • oskarżonego (podejrzanego lub podejrzewanego),
  • podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej,
  • interwenienta,
 • miejsce prowadzenia postępowania (w Krakowie, Radomiu, Oświęcimiu oraz w każdym innym miejscu w Polsce),
 • rodzaj organu procesowego, przed którym prowadzone jest postępowanie: przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, sądami okręgowymi oraz sądami apelacyjnymi), przed jednostkami organizacyjnymi Prokuratury (Prokuraturą Krajową, prokuraturą regionalną, prokuraturą okręgową, prokuraturą rejonową) oraz przed finansowymi i niefinansowymi organami ścigania (naczelnikiem urzędu skarbowego, naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Policją, Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajową Administracją Skarbową, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Żandarmerią Wojskową), a nadto przed Sądem Najwyższym.

 

Skuteczna obrona przed zarzutami popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego wymaga dogłębnej znajomości jednocześnie ustaw finansowych oraz praktyki ich stosowania, a nadto norm i praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego. Dlatego obroną w sprawach karnych skarbowych zajmują się w naszym Zespole kompleksowo adwokaci i doradca podatkowy, mający wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje w doradztwie podatkowym oraz w prawie i postępowaniu karnym skarbowym.

 

2. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa karnego skarbowego skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem