Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Prawo medyczne

 

I. Prawo medyczne - definicja

 

Prawo medyczne jest kompleksową dyscypliną prawa, na którą składają się normy prawa materialnego i procesowego ze sfery prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, a nadto ustaw szczególnych, regulujących prawa i obowiązki pacjenta, lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki, położonej, farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, bądź określających zasady tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej w kwestii opieki i świadczeń zdrowotnych.

 

Do źródeł prawa medycznego możemy zaliczyć taki akty prawne jak:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej,
 • ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich,
 • ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
 • ustawa o pobieraniu, przechowywania i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
 • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny, sporządzona 4 kwietnia 1997 r. w Oviedo.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie prawa medycznego

 

1. Co oferujemy?

 

W ramach usług świadczonych na rzecz pacjenta zajmujemy się:

 • dochodzeniem odszkodowań za szkodę powstałą w wyniku błędu medycznego,
 • dochodzeniem roszczeń związanych z naruszeniem tajemnicy zawodowej przez personel medyczny.

 

Ponadto nasza pomoc prawna kierowana jest do przedstawicieli ochrony zdrowia, w szczególności z okolic Krakowa, Radomia lub Oświęcimia. Nasi adwokaci stanowią dla nich cenne wsparcie zwłaszcza w sprawach dotyczących:

 • odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej,
 • naruszenia dóbr osobistych.

 

Kancelarie Adwokackie JJK zajmują się również kompleksową obsługą prawną podmiotów leczniczych, na którą składają się:

 • obsługa prawna realizacji kontraktów z NFZ,
 • przekształcenia publicznych ZOZ w spółki prawa handlowego,
 • fuzje, przejęcia, restrukturyzacje i likwidacje,
 • opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych,
 • opracowanie i opiniowanie projektów umów i zgód,
 • doradztwo prawne w relacjach z instytucjami finansowymi oraz organami administracji publicznej i samorządowej,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

 

2. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa medycznego skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem