Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Prawo rodzinne

 

I. Prawo rodzinne - definicja

 

Prawo rodzinne obejmuje zbiór przepisów regulujących stosunki prawne występujące w rodzinie. Normy z zakresu prawa rodzinnego odnoszą się do szeregu kwestii związanych z założeniem i funkcjonowaniem rodziny, tj. zawarcia małżeństwa, małżeńskich ustrojów majątkowych, ustania małżeństwa, macierzyństwa i ojcostwa, władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, a także kwestii dotyczących opieki i kurateli.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym stosunki prawnorodzinne jest ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa ta nie jest kodyfikacją samodzielną, poszczególne problemy wyłaniające się w związku z funkcjonowaniem rodziny uregulowane zostały również w innych aktach prawnych. Zaliczają się do nich:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,
 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany 28 lipca 1993 r.,

oraz wiele innych aktów prawnych.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie prawa rodzinnego

 

1. Co oferujemy?

 

Świadcząc usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego, adwokaci JJK każdorazowo mają na uwadze jego naczelne zasady, a zwłaszcza dobro dziecka i ochronę rodziny. Udzielamy pomocy prawnej w sposób profesjonalny, z zagwarantowaniem pełnej poufności. Zajmujemy się prawnym apsektami takich kwestii jak:

 • zawarcie małżeństwa,
 • wzajemne prawa i obowiązki małżonków,
 • małżeńskie ustroje majątkowe, w tym wspólności i rozdzielności majątkowej,
 • zarząd majątkiem wspólnym oraz korzystanie ze wspólnego majątku,
 • odpowiedzialność małżonków za zobowiązania,
 • ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego,
 • ustanie małżeństwa, w tym poprzez rozwód,
 • separacja,
 • ustalenie pochodzenia dziecka, w tym ustalenie oraz zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa,
 • przysposobienie,
 • władza rodzicielska,
 • obowiązek alimentacyjny,
 • opieka i kuratela.

 

Prawnicy kancelarii prawnych JJK reprezentują Klientów w postępowaniach cywilnych z zakresu prawa rodzinnego prowadzonych w Krakowie, Radomiu, Oświęcimiu i każdym innym miejscu w Polsce. Oferujemy pomoc prawną w sprawach rodzinnych rozpoznawanych w postępowaniu procesowym, w tym w sprawach:

 • małżeńskich o:
  • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • rozwód z orzeczeniem o winie małżonka w rozkładzie pożycia i bez orzekania o winie,
  • separację z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia i bez orzekania o winie,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;
 • ze stosunków między rodzicami a dziećmi o:
  • ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka (macierzyństwo, ojcostwo),
  • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
  • rozwiązanie przysposobienia,
  • alimenty.

Zastępujemy również Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym, w tym w sprawach:

 • małżeńskich o:
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie niemającej ukończonych lat osiemnastu,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym oraz osobom powinowatym w linii prostej,
  • zwolnienie od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
  • zezwolenie na dokonanie czynności, do której potrzebna jest zgoda drugiego małżonka lub której drugi małżonek sprzeciwił się,
  • wydanie nakazu sądowego, aby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające jednemu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka,
  • wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny,
  • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, w tym ustalenie nierównych udziałów, rozliczenia wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego i odwrotnie,
  • separację na zgodny wniosek stron oraz zniesienie separacji;
 • z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi o:
  • powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem,
  • umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • powrót dziecka do rodziny,
  • uznanie ojcostwa,
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
  • zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
  • nadanie dziecku nazwiska;
 • o przysposobienie,
 • z zakresu opieki,
 • o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
 • dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem,
 • z zakresu kurateli.

 

2. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa rodzinnego skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem