Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Proces karny

 

I. Proces karny - definicja

 

Proces karny obejmuje zespół prawnie uregulowanych czynności, podejmowanych w celu wykrycia przestępstwa oraz jego sprawcy, pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej i ewentualnego wykonania kary, środków karnych, środków kompensacyjnych oraz środków zabezpieczających. Proces karny regulują normy prawne, których zbiór określany jest mianem prawa karnego procesowego.

 

Zagadnienia związane z polskim procesem karnym zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego oraz innych aktach prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego. W zakresie prawa krajowego na szczególną uwagę zasługują:

 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego,
 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa do strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka,
 • ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych,
 • ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 • ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie procesu karnego

 

1. Do kogo kierujemy nasze usługi?

 

Jako adwokaci posiadamy niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do udzielania pomocy prawnej we wszelkich kwestiach procesowych objętych wymienionymi wyżej aktami prawnymi, na rzecz podmiotów występującym w jakimkolwiek charakterze w ramach postępowania karnego, w tym jako:

 • strona postępowania przygotowawczego (podejrzany, pokrzywdzony),
 • strona procesu karnego (oskarżony, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny),
 • strona postępowania wykonawczego (skazany),
 • zatrzymany,
 • osoba podejrzana,
 • świadek,
 • osoba, u której dokonano przeszukania,
 • osoba, która rości sobie prawa do przedmiotów zabezpieczonych w trakcie postępowania,
 • zawiadamiający o przestępstwie,
 • przedstawiciel społeczny.

 

2. Co oferujemy?

 

Kancelaria Adwokacka JJK świadczy usługi prawne polegające na udzielaniu opinii i porad prawnych z zakresu prawa karnego procesowego, jak również wykonywaniu na rzecz Klientów zastępstwa procesowego. Występujemy w charakterze obrońców i pełnomocników w toku całego postępowania karnego, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia.

 

Doradzamy lub zastępujemy Klientów w każdym postępowaniu karnym, bez względu na:

 • miejsce prowadzenia postępowania (w Krakowie, Radomiu, Oświęcimiu lub innym miejscu w Polsce),
 • rodzaj organu procesowego, przed którym prowadzone jest postępowanie: przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, sądami okręgowymi oraz sądami apelacyjnymi), przed jednostkami organizacyjnymi Prokuratury (Prokuraturą Krajową, prokuraturą regionalną, prokuraturą okręgową, prokuraturą rejonową) oraz przed organami ścigania (Policją, Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajową Administracją Skarbową, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Żandarmerią Wojskową) oraz przed Sądem Najwyższym,
 • rodzaj postępowania, w tym w:
  • postępowaniu zwyczajnym,
  • postępowaniu szczególnym (postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowaniu nakazowym i postępowaniu przyspieszonym),
  • postępowaniach dodatkowych (w kwestii zatrzymania, tymczasowego aresztowania, zabezpieczenia kar, odszkodowania za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie, ułaskawienia czy postępowania w sprawie wyroku łącznego),
 • tryb ścigania przestępstwa, którego dotyczy postępowania, w tym:
  • z oskarżenia publicznego (z urzędu bezwarunkowo, z urzędu na wniosek),
  • z oskarżenia prywatnego,
 • etap postępowania, w tym w:
  • postępowaniu sprawdzającym,
  • postępowaniu przygotowawczym,
  • postępowaniu głównym,
  • postępowaniu odwoławczym,
  • postępowaniu kasacyjnym,
  • postępowaniu wykonawczym.

 

Zajmujemy się sporządzaniem i wnoszeniem pism procesowych, a zwłaszcza:

 • zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
 • aktów oskarżenia prywatnego,
 • aktów oskarżenia subsydiarnego,
 • apelacji,
 • zażaleń,
 • kasacji,
 • skarg na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji do ponownego rozpoznania,
 • wniosków o wznowienie postępowania karnego,
 • wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego,
 • wniosków o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • wniosków o ułaskawienie,
 • wniosków o wydanie wyroku łącznego,
 • wniosków o zatarcie skazania,
 • wniosków o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • wniosków o udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • wniosków o rozłożenie na raty kosztów postępowania, kary grzywny oraz środków kompensacyjnych.

 

3. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie postępowania karnego skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem